De beschikbaarheid van voldoende kwalitatieve ruimte is een essentiële voorwaarde voor de bedrijven om zich te vestigen en te ontwikkelen.
De ruimte om te ondernemen, onze economie te laten groeien en werkgelegenheid voor onze mensen te creëren. Dat betekent onder andere dat bedrijven verstandiger zullen moeten omgaan met bestaande bedrijventerreinen. Parkmanagement is een van de middelen om de kwaliteit van die ruimte op peil te brengen en te houden. Verbetering van kwaliteit en duurzaamheid zijn daarbij kernbegrippen. Door ondernemers de mogelijkheid te bieden om collectief een aantal zaken op te pakken, zoals onder andere beveiliging, energie en telefonie, groenonderhoud, afvalinzameling, bedrijfshulpverlening en glasvezel wordt er niet alleen een kostenvoordeel gegenereerd, maar wordt tevens de kwaliteit van de dienstverlening bevorderd. Daartoe is in juli van 2008 de Stichting Parkmanagement Weert opgericht.

Parkmanagement is de samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven en tussen bedrijven onderling.
Die samenwerking leidt niet alleen tot een hoger bedrijfseconomisch rendement maar vooral ook tot kwaliteitsverbetering van bedrijventerreinen.

Een van de belangrijkste succesfactoren voor de implementatie van parkmanagement is draagvlak bij zowel bedrijven als gemeenten. Het gezamenlijk belang en de gezamenlijke doelstellingen hebben geleid tot concrete afspraken die de bedrijventerreinmanager de komende jaren gaat uitvoeren. Er zijn zaken die collectief opgepakt worden. Enkele voorbeelden zijn:

  • continue aandacht voor de kwaliteit van de bedrijventerreinen
  • collectieve inkoop van energie
  • beveiliging met camera’s
  • aanleg glasvezel en telefoniediensten
  • het opzetten van een AED netwerk
  • het opwekken van duurzame energie
  • collectief afvalinzameling
  • de collectieve inkoop van schoonmaakdiensten
  • veiligheid: alle Weerter terreinen hebben het Keurmerk Veilig Ondernemen

In feite zaken die alle bedrijven aangaan en die door krachtenbundeling effectief en efficiënt gerealiseerd kunnen worden.

Parkmanagement houdt kantoor aan de Graafschap Hornelaan 140H in het pand van House of Bizz.

Parkmanagement Weert

Graafschap Hornelaan 140H

6004 HT  Weert
06- 578 890 87
info@parkmanagement-weert.nl
parkmanagement-weert.nl

Welkom als u ons wenst te bezoeken.

House of Bizz 1