Kadernota aangeboden: begroting 2022 moet structureel sluitend

Het college van B&W heeft op woensdag 9 juni de Kadernota 2022 aangeboden aan de gemeenteraad. In deze laatste Kadernota van de bestuursperiode wordt duidelijk dat de ambities van college en gemeenteraad nagenoeg uitgevoerd zijn, maar ook dat er – op basis van de huidige inzichten, én afhankelijk van de hoogte van de uitkeringen van het Rijk – een opgave ligt om de begroting 2022 structureel sluitend te krijgen.

Weert koerst op verbinding

Aan het begin van het laatste volledige jaar van deze bestuursperiode is het programma ‘Weert koerst op verbinding’ nagenoeg uitgevoerd. Samen hebben college en gemeenteraad de afgelopen jaren gebouwd aan Weert. Aan een gemeente waar iedereen zich thuis voelt, met aandacht voor degenen die daarbij iets extra’s nodig hebben. Een gemeente die bruist, met een mooi en divers cultureel aanbod. Ook in letterlijke zin is er gebouwd aan Weert: er zijn de afgelopen drie jaar maar liefst 610 woningen bijgekomen. Duurzaamheid was én is daarbij steeds een belangrijk uitgangspunt. De Weerter Routekaart Energietransitie is vastgesteld; er is aandacht voor biodiversiteit en groen. Er is een boom per dag geplant, en een prachtig vernieuwd stadspark is bijna gereed. En sinds begin van dit jaar ligt er een Strategische Visie; unaniem goedgekeurd door de gemeenteraad en daarmee de leidraad voor het handelen in de komende jaren.

Financieel perspectief

Uit onderzoek blijkt dat bijna tachtig procent van de gemeenten het komende jaar een financieel tekort verwacht. In Weert is dat niet anders: om de begroting sluitend te maken, moet er circa € 3 miljoen structureel bezuinigd worden. Dat betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden. De afgelopen maanden hebben het college van B&W, de gemeenteraad en de ambtelijke organisatie intensief gesproken over de opgave die voor ligt, en de oplossingsrichtingen die er daarvoor zijn. Het resultaat van die gesprekken is terug te vinden in de Kadernota. Er is gekozen voor een combinatie van bezuinigingen enerzijds, en een verantwoorde lastenverzwaring anderzijds. Dat zijn op dit moment nog geen tot in detail uitgewerkte plannen of bedragen, maar voorstellen op hoofdlijnen. In aanloop naar de begroting 2022 worden deze voorstellen verder uitgewerkt, en bij vaststelling van de begroting 2022 in november van dit jaar neemt de gemeenteraad definitieve besluiten.

De goede dingen blijven doen

Met de Strategische Visie als belangrijk afwegingskader hebben college en raad samen gezocht naar mogelijkheden om met minder geld tóch de goede dingen te blijven doen. Wonen, groen en inclusiviteit zijn belangrijke rode draden in het programma ‘Weert Koerst op verbinding’ én in de Strategische visie. Daar willen we met deze Kadernota niet aan tornen. Ook de gemeentelijke basisvoorzieningen moeten zoveel mogelijk behouden blijven. Maar er zijn wel degelijk kansen om keuzes te maken.  Zo ontstaat er een win-win situatie door efficiënter gebruik van maatschappelijke accommodaties. Ook is het verlagen van de bijdrage aan professionele instellingen een optie, en een herziening van het subsidiestelsel van vrijwilligersorganisaties. In het openbaar gebied zijn besparingen te realiseren die niet of nauwelijks ten koste gaan van de leefbaarheid. Denk aan minder onderhoud voor wegen die weinig gebruikt worden, en aan het weghalen van speeltoestellen waar kinderen nauwelijks gebruik van maken. Daarnaast zijn er besparingsmogelijkheden op het gebied van armoedebeleid, waarbij het belangrijk is dat die opties zo min mogelijk impact hebben op degenen die er gebruik van maken. En ook op het gebied van de eigen organisatie is er een besparing mogelijk, door verdere verbeteringen van processen en automatisering.

Verantwoord verhogen van tarieven

Daarnaast is er expliciet naar de inkomsten van de gemeente gekeken. Zo zijn de OZB en de parkeerheffing in Weert laag in vergelijking met andere gemeenten.  Het is daarom verantwoord om de tarieven voor OZB, parkeren en daarnaast ook de toeristenbelasting te verhogen, waarbij Weert – na verhoging – nog steeds onder het gemiddelde van vergelijkbare gemeenten blijft.

Samen werken aan Weert

Het college van B&W is van mening dat deze Kadernota op een verantwoorde wijze invulling geeft aan de financiële opgave die voorligt. Het proces dat de afgelopen maanden samen met de gemeenteraad is doorlopen, was intensief. Dat proces wordt de komende maanden verder voortgezet om de gemaakte keuzes verder in te vullen, op weg naar een sluitende begroting. Ook nu doet het college dat weer in gesprek met de raad, maar óók met diegenen die geraakt worden door de keuzes: samen bespreken zij hoe de diverse taakstellingen het beste gerealiseerd kunnen worden.

download hier de kadernota

meer informatie www.weert.nl

 

Relevant nieuws